• Decrease font size
  • Default font size
  • Increase font size
  • default color
  • color1 color
  • color2 color
  • color3 color

Formalusis švietimas

Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimas, tėvų (globėjų, rūpintojų) informavimas:

Pradinių klasių mokinių pasiekimai ir pažanga vertinami, vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro patvirtinta Bendrojo ugdymo programose dalyvaujančių mokinių mokymosi pasiekimų vertinimo ir vertinimo rezultatų panaudojimo tvarka ir Bendrąja programa.
Vertinant mokinių pažangą ir pasiekimus taikomas formuojamasis (žodžiu ir raštu), diagnostinis ir apibendrinamasis vertinimas (aprašas). Mokinių pažanga, pasibaigus trimestrui, fiksuojama Tamo elektroniniame dienyne. Baigus pradinio ugdymo programą rengiamas pradinio ugdymo programos baigimo pasiekimų ir pažangos vertinimo aprašas, jis perduodamas mokyklai, kurioje mokinys mokysis pagal pagrindinio ugdymo programą (parengtas pagal rekomendacijas, pateiktas www.upc.smm.lt) .
Mokytojas planuoja mokinių ugdymo(-si) pasiekimus ir vertinimą, vadovaudamasis mokykloje priimtais susitarimais dėl ugdymo turinio planavimo ir pasiekimų vertinimo, atsižvelgdamas į klasės mokinių ugdymo(-si) pasiekimus, poreikius ir galimybes. Planuodamas 1-os klasės mokinių pasiekimus ir vertinimą, mokytojas susipažįsta su priešmokyklinio ugdymo pedagogo parengtomis rekomendacijomis – išvada apie vaiko pasiekimus (jei mokinys lankė priešmokyklinę grupę). 3 sutrikusio intelekto mokiniai (3,6,7 kl.) ugdomi pagal pradinio IR pagrindinio ugdymo individualizuotas programas. Pradinių klasių mokinių, ugdomų pagal pradinio ugdymo individualizuotą programą, padaryta ar nepadaryta pažanga fiksuojama elektroniniame dienyne, įrašant „p.p“ arba “n.p.“. Mokiniai, kurie mokosi pagal pagrindinio ugdymo individualizuotą programą, mokymosi pasiekimai vertinami atsižvelgus į jo asmeninę daromą pažangą.
Vertinant 5-8 ir 10 klasių mokinių pažangą ir pasiekimus, ugdymo procese vadovaujamasi Bendrosiomis programomis ir Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo samprata, patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2004 m. vasario 25 d. įsakymu Nr. ISAK-256 (Žin., 2004, Nr. 35-1150), mokyklos susitarimais.
Mokykla užtikrina, kad mokiniai ugdymo procese laiku gautų mokytis padedantį vertinimą žodžiu ir raštu. Mokinių, besimokančių pagal pagrindinio ugdymo programas, pasiekimams vertinti taikoma 10 balų vertinimo sistema, išskyrus atvejus, numatytus 10.7, 10.8, 10.9 punktuose. Ugdymo procese vyrauja mokytis padedantis vertinimas – formuojamasis vertinimas.
Mokykla raštu informuoja mokinių tėvus (globėjus, rūpintojus) apie mokinių mokymosi pasiekimus ir numato būdus bei galimybes mokinių, jų tėvų (globėjų, rūpintojų) pageidavimu peržiūrėti gautus pasiekimų įvertinimus.
Pagrindinio ugdymo dorinio ugdymo, žmogaus saugos, kūno kultūros parengiamosios grupės dalykų mokymosi pasiekimus vertinti įrašu „įskaityta“ arba „neįskaityta“. Įrašas „atleista“ įrašomas, jeigu mokinys atleistas pagal gydytojo rekomendaciją ir mokyklos direktoriaus įsakymą.
Specialiosios medicininės fizinio pajėgumo grupės pradinių klasių mokinių pasiekimai kūno kultūros pratybose vertinami įrašu „p.p“ arba ,“n.p.“.
Modulių vertinimai įskaitomi į atitinkamo dalyko programos pasiekimų įvertinimą.
Adaptacinis laikotarpis naujai atvykusiems mokiniams trunka 1 mėnesį. Adaptaciniu laikotarpiu rekomenduojama penktų klasių mokinių pažangos ir pasiekimų pažymiais nevertinti. Vertinant mokinių pažangą ir pasiekimus taikomas formuojamasis (žodžiu ir raštu), diagnostinis ir apibendrinamasis vertinimas (aprašas). Rekomenduojama penktų klasių mokinius antrą mėnesį nevertinti neigiamais pažymiais.

Priėmimas į mokyklą

Informuojame, kad prašymai mokytis Klaipėdos miesto savivaldybės mokyklose nuo 2023 m. rugsėjo 1 d. pradedami registruoti mokinių priėmimo informacinėje sistemoje nuo 2023 m.:
1. Vasario 27 d. 10 val. į 9 klases.
2. Vasario 28 d. 10 val. į 2–4 ir 6–8 klases.
3. Kovo 1 d. 10 val. į 1 klases.

4. Kovo 3 d. 10 val. į 5 klases.

Plačiau dėl priėmimo

Patyčių dėžutė

patyciu dezute Sendvaris

 

 

kk

jjj

Pamokų laikas

1-8 KLASĖ

1. 8.15 - 9.00

2. 9.10 - 9.55

3. 10.05 - 10.50

4. 11.10 - 11.55

5. 12.25 - 13.10

6. 13.15 - 14.00

7. 14.05 - 14.50

8. 14.55 - 15.40

Atostogos

1-8 klasių atostogos
(2022-2023 m. m.):

Rudens
2022-10-31 - 2022-11-04

Žiemos (Kalėdų)
2022-12-27 - 2023-01-06

Žiemos
2023-02-13 - 2023-02-17

Pavasario (Velykų)
2023-04-11 - 2023-04-14

Rėmėjai

 BK logas

 

 

Deglas logo

 

 

 DFDS Logo Positiv 2015 RGB

 

logo mbi

 

 

 

Konsole logo

 

 


Mokyklos rekvizitai

Savivaldybės biudžetinė
įstaiga
Mokyklos adresas:
Tilžės g. 39,
LT-91255 Klaipėda
El. paštas:
Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. 
Tel./faksas
(8 46) 38 35 80
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 190439717

Progimnazijos atributika

DB veliava     Lt veliava     facebook logo

Parama mokytojams

Kokybės krepšelis

Esinvesticijos.lt

Mes naudojame

TAMO nauja

Moodle logo

EDUKA dienynas

Šypsenėlės klasė

STEAM

Let's do it!

Erasmus+

Pagalba vaikams

LT72

OFF Book

„Aktyvi mokykla“

Olweus programa

Įveikime kartu

Programa "Gyvai"

Vaikų linija

Tėvų linija

Sveika mokykla