• Decrease font size
 • Default font size
 • Increase font size
 • default color
 • color1 color
 • color2 color
 • color3 color

Progimnazijos savivalda, komisijos ir darbo grupės

Progimnazijos komisijos ir darbo grupės

Mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo darbo grupė
Pirmininkė - Marija Dubinina, psichologė.
Narės:
Brigita Rudienė, kūno kultūros vyr. mokytoja;
Irena Teišerskienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui;

Asta Pakėnienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui.

Viešojo pirkimo komisija
Pirkimo organizatorė - Roma Aidukonienė, direktoriaus pavaduotoja ūkiui ir bendriesiems klausimams.
Nariai:
Adomas AndriejusUsenavičius. 

Klaipėdos Sendvario progimnazijos 2023–2025 metų strateginio plano darbo grupė 
Ireną Teišerskienę, direktoriaus pavaduotoją ugdymui;
Romą Aidukonienę, direktoriaus pavaduotoją ūkiui ir bendriesiems klausimams;
Astą Pakėnienę, Mokyklos metodinės tarybos pirmininkę;
Dianą Kapušinskienę, gamtos mokslų, informacinių technologijų ir matematikos metodinės grupės pirmininkę;
Jolantą Kristiną Jasmontienę, klasių vadovų metodinės grupės pirmininkę;
Almą Kasparavičienę, pradinio ugdymo metodinės grupės pirmininkę;
Aušrą Januškienę, mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) atestacijos komisijos narę;
Dianą Mockuvienę, mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) atestacijos komisijos narę;
Birutę Plungienę, lavinamųjų ir socialinių mokslų metodinės grupės pirmininkę;
Kristiną Šauklienę, kalbų metodinės grupės pirmininkę;
Mariją Dubininą, Mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo grupės pirmininkę;
Ingą Dvariškienę, Vaiko gerovės komisijos narę;
Eglę Kaniauskaitę-Grigienę, Mokyklos tarybos pirmininkę;
Daivą Tamkuvienę, Profesinės sąjungos pirmininkę;
Jokūbą Dargį, progimnazijos Mokinių lyderių klubo prezidentę. 

Darbuotojų žinių patikrinimo priešgaisrinės saugos klausimais organizavimo komisija
Roma Aidukonienė, direktoriaus pavaduotoja ūkiui ir bendriesiems klausimams;
Irena Teišerskienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui.

Mokinių ugdymo karjerai darbo grupė
Pirmininkė - Lina Logvinovienė, direktorė.
Nariai:
Inga Dvariškienė, soc. pedagogė;
Asta Pakėnienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui;
Daiva Tamkuvienė, klasės vadovė;
Brigita Rudienė, klasės vadovė;
Jolanta Kristina Jasmontienė, klasės vadovė.

Mokyklos 2023 metų metinio veiklos plano projekto rengimo darbo grupė
Irena Teišerskienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui; 
Asta Pakėnienė, Mokyklos metodinės tarybos pirmininkė; 
Diana Kapušinskienė, gamtos mokslų, informacinių technologijų ir matematikos metodinės grupės pirmininkė; 
Jolanta Kristina Jasmontienė, klasių vadovų metodinės grupės pirmininkė; 
Alma Kasparavičienė, pradinio ugdymo metodinės grupės pirmininkė; 
Aušra Januškienė, mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) atestacijos komisijos narė; 
Diana Mockuvienė, mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) atestacijos komisijos narė; 
Birutė Plungienė, lavinamųjų ir socialinių mokslų metodinės grupės pirmininkė; 
Eglė Kaniauskaitė-Grigienė, Mokyklos tarybos pirmininkė; 
Inga Dvariškienė, Vaiko gerovės komisijos narė; 
Reda Sadauskienė, Vaiko gerovės komisijos narė; 
Marija Dubinina, Mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo grupės pirmininkė; 

Jolanta Momkienė; lietuvių kalbos mokytoja; 
Kristina Šauklienė, kalbų metodinės grupės pirmininkė; 
Airina Rimkevičienė, pradinio ugdymo mokytoja; 
Daiva Tamkuvienė, profesinės sąjungos pirmininkė; 
Jokūbas Dargis, progimnazijos Mokinių lyderių klubo prezidentas. 

Vaiko gerovės komisijos nariai ir jų funkcijos
Pirmininkė – Lina Logvinovienė, direktorė – atsakinga už VGK veiklą, teisės aktų nustatyta tvarka inicijuoja vaiko teikimą savivaldybės administracijos Vaiko gerovės komisijai dėl vaiko minimalios priežiūros priemonių skyrimo, įvykus krizei mokykloje, organizuoja krizės valdymo priemones. 
Sekretorė – Jūratė Kaniauskienė, anglų kalbos mokytoja – protokoluoja VGK posėdžius. 
Nariai:
Inga Dvariškienė, socialinė pedagogė – koordinuoja VGK darbą, analizuoja mokinių lankomumo problemas, teikia siūlymus jų sprendimams, kviečia suinteresuotus asmenis į VGK posėdžius; atlieka pirminį ir pakartotinį vaikų specialiųjų ugdymosi poreikių, įvertinimą; 
Irena Teišerskienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui – organizuoja ir koordinuoja švietimo programų pritaikymą mokiniams, tvarko specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių apskaitą mokykloje; rekomenduoja kvalifikacijos tobulinimo renginius vaikų socialinių ir emocinių kompetencijų ugdymo, kitose su vaiko gerove susijusiose srityse mokykloje dirbantiems mokytojams, koordinuoja švietimo pagalbos specialistų logopedo ir specialiojo pedagogo veiklą; 
Marija Dubinina, psichologė – rūpinasi pozityvaus mokyklos mikroklimato kūrimu ir pozityvių vertybių puoselėjimu, koordinuoja prevencijos ir intervencijos priemonių įgyvendinimą, reguliariai atlieka mokyklos mokymosi aplinkos, jos saugumo, mokyklos bendruomenės narių tarpusavio santykių ir kitų su mokinių gerove susijusių aspektų analizę; konsultuoja karjeros klausimais; atlieka pirminį ir pakartotinį vaikų specialiųjų ugdymosi poreikių, įvertinimą; 
Reda Sadauskienė, specialioji pedagogė – atlieka pirminį ir pakartotinį vaikų specialiųjų ugdymosi poreikių įvertinimą, tvarko specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių apskaitą mokykloje, kreipiasi į pedagoginę psichologinę tarnybą dėl vaikų specialiųjų ugdymosi poreikių įvertinimo;                 
Jurgita Dobrovolskienė, logopedė – atlieka pirminį ir pakartotinį vaikų specialiųjų ugdymosi poreikių, įvertinimą 
Alma Kasparavičienė, pradinio ugdymo metodinės grupės pirmininkė – organizuoja ir koordinuoja 1–4 klasių ugdymo(si), švietimo ar kitos pagalbos mokiniui teikimą, tariasi su tėvais (globėjais, rūpintojais), mokytojais dėl jos turinio, teikimo formos ir būdų; 
Gražina Moncevičiutė, lietuvių kalbos mokytoja – organizuoja mokyklos bendruomenės švietimą vaiko teisių apsaugos, prevencijos, mokinių saviraiškos plėtojimo srityse; 
Jolanta Kristina Jasmontienė, klasių vadovų metodinės grupės pirmininkė – organizuoja ir koordinuoja 5-8 kl. mokinių ugdymo(si), švietimo ar kitos pagalbos mokiniui teikimą, tariasi su tėvais (globėjais, rūpintojais), mokytojais dėl jos turinio, teikimo formos ir būdų.

Krizių valdymo mokykloje komanda
Lina Logvinovienė, mokyklos direktorė;
Asta Pakėnienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui;
Irena Teišerskienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui;
Inga Dvariškienė, socialinė pedagogė;
Marija Dubinina, psichologė;
Jolanta Kristina Jasmontienė, 5-8 klasių vadovų metodinės grupės pirmininkė;
Alma Kasparavičienė, pradinių klasių metodinės grupės pirmininkė;
Neringa Jencienė, visuomenės sveikatos priežiūros specialistė.

Nuolat veikiančio turto ir įsipareigojimų komisija
Pirmininkė - Irena Teišerskienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui;
Nariai:
Judita Agajeva, rūbininkė-budėtoja;
Inga Dvariškienė, soc. pedagogė.

Mažos vertės pirkimų organizavimo komisija
Roma Aidukonienė, direktoriaus pavaduotoja ūkio ir bendriesiems klausimams;
Irena Teišerskienė, direktoriaus pavaduotoją ugdymui.
Inesa Norvilienė, raštinės administratorė;
Adomas Andriejus Usenavičius;
Vaiva Dilertienė, bibliotekininkė.

2022–2023 mokslo metų ugdymo pradinio ir pagrindinio mokyklos ugdymo plano projekto rengimo darbo grupė
Asta Pakėnienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui; 
Irena Teišerskienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui; 
Diana Kapušinskienė, gamtos mokslų, informacinių technologijų ir matematikos metodinės grupės pirmininkė; 
Daiva Tamkuvienė, Mokyklos metodinės tarybos pirmininkė; 
Ilona Gedvilienė, klasių vadovų metodinės grupės pirmininkė; 
Alma Kasparavičienė, pradinio ugdymo metodinės grupės pirmininkė; 
Evelina Samuitienė, kalbų metodinės grupės pirmininkė; 
Inga Jucienė, lavinamųjų ir socialinių mokslų metodinės grupės pirmininkė; 

Eglė Kaniauskaitė-Grigienė, Mokyklos tarybos pirmininkė. 

Priešgaisrinės saugos tikrinimo komisija
Pirmininkė - Roma Aidukonienė, direktoriaus pavaduotoja ūkiui ir bendriesiems klausimams.
Nariai:
Irena Teišerskienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui;
Jolanta Grinevičienė, žmogaus saugos mokytoja. 

Progimnazijoje veikia šios savivaldos institucijos: mokyklos taryba, mokytojų taryba, mokinių taryba, tėvų taryba, metodinė taryba.

 

Mokyklos taryba

Mokyklos taryba yra aukščiausia progimnazijos savivaldos institucija, renkama trejiems metams. Taryba telkia progimnazijos mokinius, mokytojus, tėvus ar kitus teisėtus mokinio atstovus, vietos bendruomenę demokratiniam progimnazijos valdymui, padeda spręsti progimnazijai aktualius klausimus, atstovauti direktoriui teisėtiems progimnazijos interesams.

Tarybą sudaro 9 nariai: trys tėvai, trys mokytojai, trys mokiniai.

Mokyklos taryba:

 • teikia siūlymus dėl mokyklos strateginių tikslų, uždavinių ir jų įgyvendinimo priemonių;
 • pritaria mokyklos strateginiam, metin bnvės veiklos planams, darbo ir vidaus tvarkos taisyklėms, kitiems mokyklos veiklą reglamentuojantiems dokumentams, teikiamiems mokyklos direktoriaus;
 • teikia siūlymus mokyklos direktoriui dėl mokyklos nuostatų pakeitimo ar papildymo, mokyklos struktūros tobulinimo;
 • išklauso mokyklos metines veiklos ataskaitas ir teikia siūlymus mokyklos direktoriui dėl veiklos tobulinimo, saugių ugdymo(si) ir darbo sąlygų sudarymo;
 • teikia siūlymus Klaipėdos miesto savivaldybės tarybai ar jos įgaliotai institucijai, mokyklos direktoriui dėl materialinio aprūpinimo, lėšų panaudojimo;
 • svarsto mokyklos pedagogų, tėvų, mokinių savivaldos institucijų ar bendruomenės narių iniciatyvas ir teikia siūlymus mokyklos direktoriui;
 • deleguoja atstovus į mokytojų atestacijos ir viešo konkurso laisvai mokyklos direktoriaus vietai užimti komisijas, teikia siūlymus, atestuojant mokyklos direktorių, jo pavaduotojus;
 • priima nutarimus kitais, teisės aktų nustatytais ar mokyklos direktoriaus teikiamais, klausimais.

Mokytojų taryba

Mokytojų taryba – nuolat veikianti progimnazijos savivaldos institucija mokytojų profesiniams ir bendriesiems ugdymo klausimams spręsti. Ją sudaro progimnazijos direktorius, direktoriaus pavaduotojai ugdymui, skyrių ir kitų padalinių, susijusių su ugdymu, vadovai, visi progimnazijoje dirbantys mokytojai ir kiti tiesiogiai ugdymo procese dalyvaujantys asmenys.

Mokytojų tarybai vadovauja progimnazijos direktorius.

Mokytojų taryba:

 • svarsto bendrųjų ugdymo programų įgyvendinimą, optimalų ugdymo sąlygų sudarymą, ugdymo turinio atnaujinimą, mokinių ugdymosi rezultatus, pedagoginės veiklos tobulinimo būdus;
 • teikia siūlymus dėl mokyklos metinio veiklos, ugdymo planų įgyvendinimo, mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo, informacijos kaupimo ir panaudojimo tobulinimo;
 • analizuoja mokinių sveikatos, socialinės paramos, mokymosi, prevencinės veiklos, poilsio, mitybos, saugos klausimus;
 • deleguoja atstovus į Tarybą, mokytojų atestacijos komisiją;
 • priima nutarimus kitais, teisės aktų nustatytais ar mokyklos direktoriaus teikiamais, klausimais.

Mokinių lyderių klubas

Mokinių lyderių klubas - aukščiausia mokinių savivaldos institucija, renkama dvejiems metams. Lyderių klubą sudaro prezidentas, jo pavaduotojas ir 11-15 narių. Prezidentas renkamas slaptu balsavimu balsų dauguma progimnazijojoje organizuojamų visuotinių 1-8 klasių mokinių rinkimų metu.

Mokinių lyderių klubas:

 • padeda organizuoti progimnazijos renginius, akcijas, vykdyti prevencines programas;
 • teikia siūlymus Tarybai ir progimnazijos direktoriui dėl ugdymo organizavimo, neformaliojo švietimo programų plėtros, socialinės veiklos;
 • inicijuoja mokinių savanorystės veiklas progimnazijoje;
 • atstovauja mokinių interesams Taryboje bei kitose savivaldos institucijose, tarpininkauja ginant mokinių teises progimnazijoje;
 • rūpinasi drausmės ir tvarkos palaikymu progimnazijoje;
 • dalyvauja rengiant progimnazijos veiklą reglamentuojančius dokumentus;
 • svarsto progimnazijos direktoriaus, jo pavaduotojų, kuruojančio mokytojo teikiamus klausimus.
Mokinių lyderių klubo nariai:
Jokūbas Dargis 8b - Lyderių klubo prezidentas;
Liepa Stončaitė 6d- Lyderių klubo prezidento pavaduotoja;
Aistė Juciūtė 5a
Kajus Juškevičius 5c
Saulė Jogminaitė 6a
Gabija Kasparevičiūtė 6a
Aurėja Anužytė 6a
Greta Kusaitė 6a
Herkus Tamošauskas 6a
Kristina Mockutė 6a
Dangė Paldavičiūtė 6a
Pijus Tadžijevas 6b
Ugnė Januškaitė 6b
Sibilė Gudaitytė 6c
Tauras Miežys 7a
Julius Edvardas Mockus 7b
Laura Stulginskaitė 7c
Dominykas Petkus7d
Paulius Jucius 8a
Aušrinė Jurčiūtė 8b
Nomeda Raudomniūtė 8c
Samanta Strumylaitė 8d

Mokinių aktyvas

Mokinių aktyvą sudaro dvejiems metams atviru balsavimu klasės mokinių susirinkime išrinktas seniūnas, jo pavaduotoja ir 1-3 nariai.

Mokinių aktyvas:

 • planuoja ir organizuoja klasės mokinių nepamokinę veiklą;
 • rūpinasi drausmės ir tvarkos palaikymu klasėse, mokinių lankomumu;
 • svarsto kitus klasės vadovo teikiamus klausimus.

Tėvų taryba

Tėvų tarybą sudaro klasių tėvų aktyvų pirmininkai.

Tėvų taryba:

 • teikia siūlymus ugdymo proceso organizavimo ir kitais ugdymo kokybės gerinimo klausimais;
 • analizuoja progimnazijos lėšų panaudojimo tikslingumą;
 • deleguoja atstovus į tarybą;
 • nagrinėja tėvų (kitų teisėtų mokinio atstovų) prašymus, skundus ir teikia siūlymus, sprendžiant iškilusias problemas;
 • dalyvauja tėvų (kitų teisėtų mokinio atstovų) diskusijose, mokyklos renginiuose;
 • svarsto mokyklos direktoriaus, direktoriaus pavaduotojų teikiamus klausimus.

 

Metodinė taryba

Mokyklos metodinės veiklos prioritetai:

 • ugdymo turinio ir ugdymo proceso kaita,
 • mokytojo kompetencijų ugdymas – kintantis mokytojo vaidmuo bei darbo stilius ugdymo procese.

Metodinės tarybos veiklos kryptys:

 • ugdymo turinio kaita- dėmesys pasirengimui diegti atnaujintas pradinio ir pagrindinio ugdymo BP,
 • IKT taikymas ugdymo procese,
 • metodinis darbas su naujai atvykusiais pedagogais,
 • gabių vaikų ugdymas, stiprinant dalykų integraciją,
 • mokytojo kompetencijų ugdymas – kintantis mokytojo vaidmuo bei darbo stilius ugdymo procese,
 • specialiųjų poreikių vaikų ugdymas,
 • metodinių grupių veiklos koordinavimas,
 • metodinis darbas su mokinių tėvais,
 • profesinis informavimas bei konsultavimas.

 Metodinės veiklos uždaviniai:

 • inicijuoti ir užtikrinti metodinį ir dalykinį mokytojų bendradarbiavimą,
 • skleisti metodines ir dalykines naujoves,
 • dalintis gerąja metodine patirtimi ir ją skatinti,
 • gerinti pamokos kokybę ir tobulinti vertinimo/ įsivertinimo sistemą (patirčių paieška ir kaupimas),
 • vykdyti tikslingą dalykų integraciją ( projektai, integruotos pamokos, popamokinė veikla),
 • aptarti – svarstyti dalykų metinių teminių planų struktūrą.

Metodinės veiklos formos:

 • pranešimai, seminarai ir kvalifikacinės programos,
 • atviros pamokos, olimpiados ir konkursai, popamokinės veiklos renginiai,
 • konsultacijos, projektai, sportinė veikla,
 • idėjų ir patirties mainai mokykloje, tarp mokyklų.

Priėmimas į mokyklą

Informuojame, kad prašymai mokytis Klaipėdos miesto savivaldybės mokyklose nuo 2023 m. rugsėjo 1 d. pradedami registruoti mokinių priėmimo informacinėje sistemoje nuo 2023 m.:
1. Vasario 27 d. 10 val. į 9 klases.
2. Vasario 28 d. 10 val. į 2–4 ir 6–8 klases.
3. Kovo 1 d. 10 val. į 1 klases.

4. Kovo 3 d. 10 val. į 5 klases.

Plačiau dėl priėmimo

Patyčių dėžutė

patyciu dezute Sendvaris

 

 

kk

jjj

Pamokų laikas

1-8 KLASĖ

1. 8.15 - 9.00

2. 9.10 - 9.55

3. 10.05 - 10.50

4. 11.10 - 11.55

5. 12.25 - 13.10

6. 13.15 - 14.00

7. 14.05 - 14.50

8. 14.55 - 15.40

Atostogos

1-8 klasių atostogos
(2022-2023 m. m.):

Rudens
2022-10-31 - 2022-11-04

Žiemos (Kalėdų)
2022-12-27 - 2023-01-06

Žiemos
2023-02-13 - 2023-02-17

Pavasario (Velykų)
2023-04-11 - 2023-04-14

Rėmėjai

 BK logas

 

 

Deglas logo

 

 

 DFDS Logo Positiv 2015 RGB

 

logo mbi

 

 

 

Konsole logo

 

 


Mokyklos rekvizitai

Savivaldybės biudžetinė
įstaiga
Mokyklos adresas:
Tilžės g. 39,
LT-91255 Klaipėda
El. paštas:
Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. 
Tel./faksas
(8 46) 38 35 80
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 190439717

Progimnazijos atributika

DB veliava     Lt veliava     facebook logo

Parama mokytojams

Kokybės krepšelis

Esinvesticijos.lt

Mes naudojame

TAMO nauja

Moodle logo

EDUKA dienynas

Šypsenėlės klasė

STEAM

Let's do it!

Erasmus+

Pagalba vaikams

LT72

OFF Book

„Aktyvi mokykla“

Olweus programa

Įveikime kartu

Programa "Gyvai"

Vaikų linija

Tėvų linija